Monthly Archives: December 2010

Radiation city 2 Mumbai – Part 1

source: tehelka

– India’s Independent Weekly News Magazine

Advertisements

බාල ජංගම දුරකතන හඳුනගන්න SMS උපකාරක සේවයක්

ප‍්‍රමිතියෙන් බාල ජංගම දුරකථන හඳුනා ගැනීම සඳහා නව ක‍්‍රමයක් ලබන වසරේ සිට හඳුන්වාදෙන බව විදුලි සංදේශ නියාමන කොමිසන් සභාවේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් අනුෂ පැල්පිට මහතා පවසයි. අනුමැතිය දැක්වීම සඳහා යොදා ගැනෙන ස්ටිකරය වංචා සහගතව යොදා ගත හැකි වුව ද හඳුන්වාදෙන නව ක‍්‍රමය මගින් එවැනි වංචාවලට ඉඩ නොලැබෙන බව අවධාරණය කර ඇති ඔහු පවසා ඇත්තේ එස්.එම්.එස්. පණිවිඩයක් මගින් අනුමැතිය තහවුරු කරගැනීමට එමගින් අවස්ථාව ලැබෙනු ඇති බව බවය.

මේ අතර ප‍්‍රමිතියෙන් තොර ජංගම දුරකථන අලෙවි කරන්නන් වැටලීම සඳහා මෙහෙයුම් අඛණ්ඩව සිදුකරන බව ද ඔහු ප‍්‍රකාශ කරයි.
lankacnews

Radiation City – Survey by Tehelka

– India’s Independent Weekly News Magazine

from

tehelka

cell phone towers should not be near hospitals, schools, colleges

No cellphone ads with kids, says Govt

Sanchita Sharma, Hindustan Times

Concerned by the health fallouts of cellphone radiation, the government has drafted guidelines asking manufacturers and service providers to avoid advertisements showing children and pregnant women using cellphones. There are about 250 million cellphone users in India. Last year, the Union Ministry of Health and Family Welfare had also asked the Indian Council Of Medical Research to conduct a long-term study on the hazards of cellphone use and abuse.

The Hindustan Times was the first to report this on October 6, 2007.

Ministry of Telecommunications draft guidelines say electromagnetic waves emitted from mobile phones can seriously damage the tissues of the users’ brain and prescribe limited use by children, pregnant women and heart patients. “Mobile phones are being used by very young children over long periods, causing problems like headaches and short-term memory loss,” says Union Health and Family Welfare Minister Anbumani Ramadoss. Continue reading

Modern day problem of electromagnetic waves: Prostration on the ground the solution?


People praying

Our body receives a huge amount of electromagnetic waves daily from electrical equipment which have become indispensable part of our lives. These also include equipment such as street lights over which we have no control. As result we are charged with electromagnetic waves round the clock causing problems such as headache, feeling of uncomfortable, laziness and at times pain. The question is how we overcome this inevitable modern day problem. A non Muslim scientist in Europe who had done extensive research into this issue concluded that the best way to remove the positive electromagneticcharge which hurts the body is by placing the forehead on the ground. This helps discharge the harmful positive electromagnetic charges.

Click click clicking away

In fact this is somewhat similar to the grounding of the buildings where any positive electromagnetic signals such as thunder discharged through the ground. According to this research and findings the best way to put the forehead on the ground is by positioning to the centre of the earth.

Thus the prostration in prayer is not only regarded as the best way to discharge harmful electromagnetic signals from the body, but also the ideal way to get close to Almighty who created the universe. During the daily prayers Muslims throughout the world prostrate. However so far they did not know by doing so they were discharging electromagnetic waves. Thus they were not aware of this benefit. They prostrated only to obey the Almighty as they believe that there is always some wisdom behind what was told by the creator.


Mobile phone-integral part of modern life

Meanwhile explaining the benefits of prostration Kalabooshanam M Y M Meeadh writes; the pineal gland in the brain plays an important part in directional sense. Damage to the pineal gland causes defective sense of direction, perhaps by altering the intrinsic intracranial electro-magneticenvironment and thus affecting the magnetic response mechanism. Mosque signifies a place of prostration and prayer in Islam comprises certain bodily positions.

Antenna emitting electromagnetic waves

Prostration, is the culminating point of complete submission to Allah. Prostration is an act of humility symbolizing total abandonment of oneself to the will of Allah. All the Prophets of the past prostrated. The Quran says, “Whatever beings there are in the heavens and in the earth, do prostrate themselves to Allah.” (Q. 13:15) Man becomes nearer to Allah’s attributes when he constantly strives for perfection. “It is not your wealth, nor your children that shall bring you nearer unto us.” (34:37) Imam Gazzali says: “There are qualities which will draw a man near God. They include Spiritual knowledge of duties, Self control 4 and Justice. We prostrate in the direction of the Qibla, Makka, which is the spiritual compass of the Muslim world. The central region of the earth encompasses Macca, the centre of the Muslim world and the point where for Muslims; the heavenly axis touches the terrestrial plane. Makka is also called themother of cities (Ummul Qurah) in the Holy Quran and in the popular literature the navel of the earth.


New York city all lit up

The Kaa’bah is now not only placed in the centre of the earth, but it also forms the central point of the whole universe. It is difficult to determine the real nature of the black stone (Hajar al Aswad) of the Ka’abah whether it was originally a meteorite or not, and if so, whether any electromagnetic waves are emitted from it in a radial direction. The pineal gland in the brain is also called the third eye. It plays an important part in directional sense. Damage to the pineal gland causes defective sense of direction, perhaps by altering the intrinsicintracranial electro-magnetic environment and thus affecting the magnetic response mechanism. There is a high concentration of magnetic (a magnetic oxide of iron) in man, in the bones of the base of the skull.

The billions of red blood cells circulating in the body contain iron, and could form a magnetic flux. It has not been worked out as to what effects these iron containing red blood cells produce when they come near the base of the brain and in turn, normalize the sense of direction through a neutral or numeral path way the pineal gland. Added to this, by putting our forehead to the ground during prostration, Sajda,so many times daily, it is not impossible to imagine that some electro magnetic waves radiating from the Kaa’ba through the earth would reach the pineal gland of the prostrated person and help to straighten the sense of direction (Sirathul Musthaqeem).

It is likely that the uprightness of a practicing Muslim is the result of the normalization of this sense of direction by the electro-magnetic waves radiating from Hajar al-Aswadthrough the earth to the pineal gland during prostration. Allah commands you to ‘Proclaim the Lord’s praise in the night and after the (prescribed) prostrations.” (Q. 50:40). There are those who spend the night in adoration of their Lord, prostrating and standing.” (25:64 ) Prophet Muhammad (Sal) said: “A man becomes near God at the time ofprostration.” Nearness to God does not mean nearness of place but nearness to the attribution of Allah.

Courtesy: This article is based on the research by

Dr. Ebrahim Kazim

from

dailynews

Cell phones and Microwave Exposure

All the transmitting towers, such as AM and FM towers, TV towers, cell towers, etc. emit RF/microwave radiation continuously. Also, Wi-Fi (wireless Internet), wireless computers, cordless phones and their base units, cell phones and all other wireless devices emit microwave radiation. A cell phone that is ON but not in use is also radiating.

Cell phones operate within the frequency band of 800 MHz, 900 MHz and 1800 MHz and the latest 3G technology works between 1900 -2200 MHz. Computers and laptops operate within the frequency range of 1000 – 3600MHz, and most Wi-Fi systems and some cordless phones operate around 2450 MHz, which is same frequency as that of a microwave oven! The growing use of wireless communication in the last decade has introduced concerns about health risks from the so called man made electro smog. Various epidemiological and experimental studies have been carried out and the results have shown to have a close relation between biological effects and Electromagnetic radiation (Sage Cindy et al 2009).

Microwave radiation effect can be classified as – thermal and non-thermal. The thermal effect has been largely studied and refers to the heat that is generated due to absorption of microwave radiation. Being exposed to the thermal effect could cause fatigue, cataracts and reduced mental concentration. Research is going on to study the non-thermal effects of radiation, and it has been associated with affecting the cell membrane permeability. Sadly the current exposure safety standards are purely based on the thermal effect while ignoring the non-thermal effects of radiation.

Principle of microwave heating is similar to that of a microwave oven where the water in the food content is heated first. Likewise microwave absorption effect is much more significant by the body parts which contain more fluid (water, blood, etc.) like the brain which consists of about 90% water. Effect is more pronounced where the movement of the fluid is less, for example, eyes, brain, joints, heart, abdomen, etc. The effect has shown to be much more severe for children and pregnant women.

Of late there are lots of reports coming out on how radiation through mobile towers causes
cancer, though cell phone companies maintain that there is nothing conclusive on this subject.

The effectiveness or seriousness of the issue has not been realized among the common man yet as one can not see or smell or hear microwave and its effect on health is noted after a long period of time. Therefore, majority of the people tend to have casualness towards personal protection. Unfortunately, ignorance and non-awareness adds to this misery and all of us are absorbing this slow poison unknowingly.

The purpose of this report is to create awareness amongst people of the possible health hazards which microwave radiation could lead, and the urgency to take necessary precautions to avoid major public health consequences, or else the impact could be worse than Cancer, AIDS, World War, Tsunami, etc.

Evidence Raises Concerns about Cell Phones and Microwave Exposure
There are Millions of websites on microwave radiation hazard, only a few are reported here: Continue reading