Monthly Archives: June 2010

පරිසර දූෂණය

ජනාකීර්ණ නේවාසික ප්‍රදේශයක් හරි මැද ඉදිකෙරෙන ජංගම දුරකථන සංඥා සම්ප්‍රේෂණ පර්යන්තය (antennae base) ඉවත් කරගන්න! – මෝදර, එළිහවුස් පාරේ, අසල්වැසියෝ ඩයලොග් ප්‍රධාන විධායක ආචාර්ය හාන්ස් විජේසූරියගෙන් ඉල්ලා සිටිති
ජනාකීර්ණ නේවාසික ප්‍රදේශයක් වටකොට ගත්. කොළඹ මෝදර, මුතුවැල්ලේ, එළිහවුස් පාරේ අංක 94/3, ලිපිනයේ නිවෙසක මතු මහලේ ඉදි කොට ඇති ඩයලොග් ජංගම දුරකථන සංඥා සම්ප්‍රේෂණ පර්යන්තය ඒ වටා වසන වැසියන්ගේ සෞඛ්‍යයට බලවත් තර්ජනයක් එල්ල කළ හැකි හෙයින් එම කුළුණ වහා ඉවත් කර ගන්නා මෙන් එහි වැසියෝ ඩයලොග් අධිපත් ආචාර්ය හාන්ස් විජේසූරිය මහතාගෙන් ඉල්ලා සිටිති.

මෙම කුළුණ මුලින්ම ඉදිකිරීම ඇරමුණු අවස්ථාවේ, 2008 දෙසැම්බර් 25 වන දින ආචාර්ය හාන්ස් විජේසූරිය මහතාට මෙම ඉල්ලීම අළුත් මාවත වැසියන්ගේ අත්සනින් යුතුව මුලින්ම ඉදිරිපත් කරන ලදී. එහි ලා ඔවුන් සඳහන් කළේ මෙම සම්ප්‍රේෂණ කුළුණ මෙබඳු ජනගහණය අධික නිවෙස් වට‍ෙකාට ගත් නේවාසයක පිහිටුවීම, අවට නිවෙස්වල වසන දරුවන්ගේ, වයෝවෘද්ධ සහ රෝගී නේවාසිකයන්ගේ සෞඛ්‍යයට පමණක් නොව, දවසේ පැය 24 පුරාම එයින් තාප විකිරණය කෙරෙන හෙයින් සියළු වාසීන්ගේ ජීවිතවලටත් පරිසරයටත් බරපතල හානි ගෙන දෙන බව තමන් විශ්වාස කරන බවයි.

මෙබඳු සම්ප්‍රේෂණ කුළුණු ඒ වටා වසන පුද්ගලයන්ගේ සෞඛ්‍යයට හෝ පරිසරයට බරපතල හානි කරන බවට තීරණාත්මක සාක්ෂි නැතැයි කෙරෙන සුපුරුදු ප්‍රකාශය තමන් තරයේ ප්‍රතික්ෂේප කරන බව ඔවුහු කියා සිටියහ. 2007 පළකළ “ජෛව මුල්පිරු‍ම වැඩ කණ්ඩායම් වාර්තාව” (The Report of the Bio–initiative Working Group) උපුටා දක්වමින් ඔවුන් කියා සිටියේ, “ජංගම දුරකථන කර්මාන්තයේ මතය, පවතින්නට ඉඩ දිය හැකි අවදානම සහ හානි පිළිබඳ සාක්ෂි පිළිබඳ මහජන සෞඛ්‍ය විශේෂඥයින් පිළිගත හැකි යැයි තීරණය කරනු ඇති ඒවාට වඩා ඉතාමත්ම බලපෑම් සහගත බව” තමන් දන්නා බවයි. Continue reading

Photographs of the residential site where Dialog is constructing an antennae base at Elie House Road

This picture taken from the Elie House Road shows the Dialog antennae base from the rear side of the residence on which it is located. The tiled roof seen below is the roof of a ground level single storied house.

This picture taken from a position close to the entrance of the lane shows the height of the residence on top of the third floor of which the antennae base is being constructed and the direction of one panel so far installed on this side. See, the close proximity of the houses around the premises with the antennae base.

This picture taken from the second floor of the premises right opposite the location of construction of the Dialog antennae base separated by a mere 20 feet gravel road and just one storey higher.

This picture shows the right side of the residence where the Dialog antennae base is being constructed with another panel of the antenna added to the one on the left side. On the left side of the picture where a parked car is seen is a residence and to the left from where the picture is taken is also a residence.

Not only down this lane but also all around the location where the Dialog antennae base is constructed are residences.

And this is only the beginning!

WHAT IS THE BIOINITIATIVE REPORT?

BioInitiative Report:
A Rationale for a Biologically-based Public Exposure Standard
for Electromagnetic Fields (ELF and RF)

WHAT IS THE BIOINITIATIVE REPORT?

The BioInitiative Report is an internationally acclaimed scientific and public health report on potential health risks of electromagnetic fields and radiofrequency/microwave radiation.

In 2007, the BioInitiative Working Group, an international collaboration of prestigious scientists and public health experts from Columbia University and the University at Albany (New York), University of Washington (Seattle), the Karolinska Institute, Umea University and Orebro University Hospital (Sweden), the European Environmental Agency (Denmark) Medical University of Vienna (Austria) and Zhejiang University School of Medicine, (China) released a 650-page report citing more than 2000 studies that document health effects of EMFs from all sources.

The BioInitiative Report was produced for publication to the broadest possible audience, hence placed on the Web. Much of the BioInitiative Report content, including updated chapters and new chapters is now published in the journal Pathophysiology (August 2009).

Chronic exposure to EMF is associated in some scientific studies with increased health risks that vary from impaired learning, headaches, mental confusion, skin rashes, tinnitus and disorientation to a variety of cancers, and neurological diseases like ALS and Alzheimer’s. Sources of concern may include but are not limited to power lines, cell and cordless phones, cell towers, WI-FI, WiMax and wireless internet.

The European Parliament and its member countries unanimously adopted a resolution in 2009 to address public health risks from EMF and wireless technologies, in line with the BioInitiative Report. The European Environmental Agency director has given high visibility to the issue and recommended health agencies review and act to implement precautionary measures, particularly for children. The Report has been highly praised around the world by public health experts. It has been presented to the EU Director of Public Health, the EEA and EEAC expert committees, to more than a dozen Prime Ministers and Ministers of Health around the world from Europe to Brazil to Taiwan, and at the scientific conferences convened at the Royal Society of London in 2007 and 2008. It has provided a basis for precautionary advice and actions limiting cell and wireless exposures in France, Belgium. Liechtenstein, Switzerland, Germany, Austria, and Finland, among other countries of the world. Courts in Belgium and France have directed the use of the BioInitiative Report recommendations limiting wireless emissions around new cell towers. as a judicial basis for removal of existing cell towers, and to prevent constuction of new cell towers near schools and pre-schools. It is also provided a public health basis for new international recommendations to limit cell phone use, and to prohibit use of cell phones by children, and ban advertising of them to children in France.

Cindy Sage, MA and David Carpenter, MD, Director, Center for Health and the Environment, University at Albany, New York were co-editors, and were contributing authors to the Report.

visit http://www.bioinitiative.org

The BioInitiative Report: A Rationale for a Biologically-based Public Exposure Standard for Electromagnetic Fields (ELF and RF),

Cindy Sage, environmental consultant, talks about The BioInitiative Report: A Rationale for a Biologically-based Public Exposure Standard for Electromagnetic Fields (ELF and RF), which she editied with a team of international scientists.

They document serious scientific concerns about current limits regulating how much EMF is allowable from power lines, cell phones, and many other sources of EMF exposure in daily life.

The report concludes the existing standards for public safety are inadequate to protect public health.
Find out more at: http://www.bioinitiative.org

http://www.youtube.com/watch?v=7tZDor-_co0

Please, join us in petitioning Dialog

In support of our cause, please, send an email to

Dr. Hans Wijayasuriya, CEO, Dialog

requesting him to take necessary action to abandon the installation of the Dialog cell phone antenna base at 94/3 Elie House Road, Mutuwal, Modera

the address is

hans@dialog.lk

Here is a specimen of such a request which you may want to develop after reading our appeals.

——————————–

Dear Dr. Hans Wijayasuriya,

We are aware that Dialog has been constructing a cell phone tower antenna in the midst of a dense neighbourhood at premises 94/3, Elie House Road, Mutuwal, Modera on a three storied house. A two storied house directly opposite the Dialog installation is separated by a mere 20 feet gravel road. The neighbours fear that constant exposure to radiation from the Dialog antennae would cause them various illnesses and potentially cancer in the long run. We are concerned about the well being of these people who are expressing their concern over this installation. Please, kindly take necessary action to remove this installation from the above premises.

Thank you.
Yours

Below is a list of Sri Lankans who are on the board of Directors and the Board of Management of Dialog

If you know any of these gentlemen/ ladies, pl. make the same request from them.

Dr. Shridhir Sariputta Hansa Wijayasuriya Director / Group Chief Executive
Upali Gajanaike Chief Executive Officer Dialog Tele – Infrastructures
Sandra Marlene De Zoysa Group Chief Customer Officer
Nushad Mario Jayasingha Arachchige Perera Group Chief Marketing Officer
Chief Executive Officer – Dialog TV
Kavantissa Danudra Weerawardane Ratnayaka Group Chief Corporate Officer / Group Chief Officer – Enterprise Business
Palliyaralalage Don Vincent Pradeep Kumar De Almeida Group Chief Technology Officer
Mohamed Zuraish Shayam Majeed Group Chief Programme Officer
Wewage Viranga Supun Dep Weerasinghe Chief Executive Officer – Dialog Mobile
Waduge Lalith Tasman Fernando Group Financial Controller
Chandramohan Villavarayan Chief Financial Officer – Dialog Broadband Networks
Peter Suren Goonewardene Chief Operating Officer – Dialog Television
Chief Operating Officer – Fixed Telephony & Broadband Services
Salitha Priyanka Undugodage Vice President -Technology -Fixed Telephony & Broadband Services

Cell towers and cancer risk: Let us not endorse unscrupulous Corporate Irresponsibility

We refer to the news item appearing on page 5 of The Island newspaper on 24th June 2010 under the heading “No link between cell towers, kids’ cancer risk.’ To begin with, the headline is misleading as shown by the title of the article it refers to: “Mobile phone base stations and early childhood cancers.” Moreover the conclusion of the said study is that it “found no association between risk of childhood cancers and mobile phone base station exposures during pregnancy” (italics, ours). Therefore, on the basis of the findings of this study one cannot arrive at the conclusion suggested by the headline, generalizing it for children living near cell phone towers being exposed to the radiation over long periods of time. In interpreting the data of the said study ( pl. see here for the full text of the article at http://www.bmj.com ) the proximity of the children studied to the location of the cell phone towers and the height of the towers are crucial.

Our concern here is misinterpretation of study findings such as the present one as indicated by the relevant headline may be used by unscrupulous corporate sector companies to indiscriminately encroach upon dense residential areas erecting cell phone towers without any ethical corporate social responsibility towards residents of such areas.

We the residents of Elie House Road, Mutuwal, Colombo 15, have been protesting against such an erection of a cell phone tower by Dialog at the premises 94/3, a three storied house on Elie House Road, right in the middle of a densely populated neighbourhood without consulting the residents of the neighbourhood at all. One house affected by this installation is a two storied house directly opposite the installation separated by a mere 20 feet road.

It is our belief based on the examination of the vast literature available on the subject on the internet that the health risks involved in the long drawn exposure to radiation from cell phone towers during 24 hours of the day, on children, the sick and the elderly and even healthy adults due to the close proximity and the lower elevation of cell phone towers as found in our case cannot be simply overlooked due to the results of studies such as the one referred to in the above news item.

We need to consider the fact the effects of long term whole body exposure to transmissions from cell phone antenna towers is not simply not known yet with certainty to simply conclude that it has no negative impact on the health of the people thus exposed. We need to take into account not only the personal experience of various sickness by people who are thus exposed over long periods of time and relatedly leave room open to examine the body of such evidence at hand that suggests that bio effects and health impacts can do occur at exquisitely low exposure levels of radiation from these towers, levels that can be much below standard public safety limits. The prevailing public safety limits area based on the thermal effects of radiation whereas the non-thermal effects of radiation are yet to be studied in any significant manner.

What is suggested by the literature available is that Electromagnetic Frequencies related to “cellular” relay antennas will affect the children most as they will be exposed to these over a longer period. Therefore the public should not buy into the Corporate view that that “one more antenna in a residential neighbourhood won’t do much harm”?

Hence, we the neighbours at the Elie House Road urge Dialog to decommission and dismantle the cell phone antenna tower it has erected right on our face on the premises 94/3, Elie House Road, Mutuwal.

Elie House Road Neighbours

Is this the response with ‘corporate responsibility,’ to our appeal to Dr. Hans Wijesuriya, CEO, Dialog?

On the 25th December 2008, we submitted an appeal in writing to Dr. Hans Wijesuriya, CEO, of then Dialog Telekomon our concern that Dialog Telekom had started constructing a mobile phone transmission antenna at 94/3 Elie House Road, Mutuwal, Modera, Colombo 15 in the midst of our houses in this dense residential area.

We expressed our concerns with regard to the possible impact of this intrusion on our lives and those of our loved ones – our children, the elderly and the sick, our neighbours and the environment, which we believe cannot be simply allayed by the standard statement that there is no conclusive evidence to prove that the antenna would cause any significant hazard to our health or environment.

We referred Dr. Hans Wijesuriya to The Report of the Bio-initiative Working Group, August 2007, that pithily summed up the situation when it states that “often the industry view of allowable risk and proof of harm is most influential, rather than what public health experts would determine is acceptable” (ibid:5) . (For the full report, pl. see http://www.bioinitiative.org/report/docs/section_1.pdf )

We requested Dr. Wijesuriya to exercise his good sense as a citizen willing to act responsibly, towards the concerns of the community and, adhere to corporate social responsibility, by stopping the construction in the midst of our neighbourhood.

For one and half years to this date, none of  us who signed the petition got a response from either Dr. Wijesuriya or his representatives and what we gathered was that the above site constructed by Dialog right in the middle of our neighborhood was not commissioned. Therefore we let the matter lie.

However, it seems that after about one and half years of silence on our appeal to Dr. Wijesuriya, Dialog company has decided to respond to us. The Dialog company, yesterday, that is on 21st of June 2010, commissioned the cell phone tower in our neighborhood thus starting the transmission of potentially cancer causing radiation in our neighborhood.

This is the same company that claims to protect children in cyberspace and gifted the ‘Nenasa‘ programme, state-of-the-art Digital Satellite Television based Distance Education Bridge, to the Ministry of Education and Sri Lanka’s student population.

But Dialog has not been not willing to listen to our appeal to not to erect a cell phone tower that radiates potentiality cancer causing emissions affecting the children in our neighborhood, not to talk about the elders and sick who are the most immediately vulnerable to such radiation.

Dialog, is this your corporate responsibility?

Elie House Road neighbours